ჟურნალის მიზანი

ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს ბილინგვური განათლების შესახებ ცოდნის გავრცელებას, მეცნიერთა და პრაქტიკოსთა კომუნიკაციას, სამეცნიერო და აკადემიური კვლევების განვითარებას, მიღებული შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებასა და მათ პრაქტიკულ გამოყენებას,ასევე საქართველოში ბილინგვური განათლების, როგორც მეცნიერების ინტერდისციპლინარული დარგის განვითარებას, ამ სფეროში მოღვაწე მეცნიერთა და პრაქტიკოსთა ინტეგრაციას და  მულიტილინგვური განათლების პროგრამების ზოგადი განათლების სისტემაში დანარგვის ეფექტიანობას.

საერთაშორისო ჟურნალი მულტილინგვური განათლებისათვის (E ISSN 1512-3146)

 
საერთაშორისო ჟურნალი მულტილინგვური განათლებისათვის
 • გამომცემელი :"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი"
 • მისამართი:საქართველო, თბილისი, ტატიშვილის ქ. #19 / 54.
 • პუბლიკაციის ტიპი:სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
 • საკითხები:ა) მულტილინგვური განათლების თეორია და პრაქტიკა, ბ) შინაარსის და ენის ინტეგრირებული სწავლების კვლევა, თეორია და პრაქტიკა, გ) მულტილინგვური განათლების პოლიტიკის კვლევა, პოლიტიკა და პრაქტიკა, დ) მულტილინგვური საგანმანათლებლო პროგრამების და მულტილინგვიზმის ადმინისტრირება, ე) მულტიკულტურული განათლების თეორია, კვლევა და პრაქტიკა. ვ) ინტერკულტურული ტრენინგი და კულტურული მრავალფეროვნება განათლებაში,ზ) მშობლიური ენა, მეორე და უცხოური ენის ფლობის თეორია, კვლევა, პრაქტიკა.
 • სიხშირე: წელიწადში ორჯერ
ჟურნალი გამოიცემა პროექტის "მასწავლებელთა მულტილინგვური განათლების პროგრამების განვითარება საქართველოსა და უკრაინის უნივერსიტეტებში" ფარგლებში ტემპუსის (ევროკომისია) პროგრამის მხარდაჭერით.
 • ეკატერინა პროტასოვა
 • ოლივიე მენცი
 • იოსტ გიპერტი
 • ვილია თარგამაძე
 • ილზე კანგრო
 • ვიქტორია იაშიკინა
 • ირინა ლოსიევა
 • ნათელა იმედაძე
 • რამაზ ქურდაძე
 • მზია წერეთელი
 • რონდა სოფერი
 • მერაბ ბერიძე
 • კახა გაბუნია
 • Paul Meurer